Ons goede doel 2022

Het Wadden Vogelfestival zal in 2022 in het teken staan van de kustbroeders, waaronder de Kluut en de Bontbekplevier. Veel soorten kustbroedvogels hebben het momenteel erg moeilijk in Nederland.

Zij hebben het moeilijk door  een combinatie van factoren. Zo worden veel nesten van de kustbroedvogels leeggeroofd. Ook zijn er steeds minder plaatsen waar zij rustig kunnen broeden. Of het gebied groeit zo mooi dicht dat het ongeschikt wordt voor die kustbroeders. Het kan ook zijn dat het gebied te vaak door mensen wordt bezocht. Al met al nemen kustbroeders sterk in aantal af in Nederland. Waar het Waddengebied voor veel van die broedvogels één van de weinige geschikte leefgebieden zijn in Nederland, wijst onderzoek uit dat juist in het Waddengebied de broedaantallen van de kustbroeders sterk afnemen.

De kluut is bijvoorbeeld sinds 1990 met 75% afgenomen in het hele Waddengebied en sinds 2000 kelderen de broedaantallen hard. Dit komt door nestpredatie, het ongeschikt worden van broedlocaties, problemen bij het vinden van voedsel en het verdwijnen van tijdelijk geschikte broedlocaties (kluten wisselen soms van broedlocatie). Ook de bontbekplevier heeft het moeilijk in Nederland. Van deze soort broedt ruim 10% van de broedpopulatie alleen al op Texel. Het is daarom cruciaal om die te beschermen en bontbekplevieren de kans te geven. De bontbekplevier is de laatste tijd ook aanzienlijk afgenomen in aantal broedparen in Nederland. De grootste oorzaak is dat het broedsucces erg laag is door verstoring tijdens de broedperiode. bontbekplevieren broeden graag op open stukjes, met weinig vegetatie. Mensen hebben dan vaak niet door dat ze dicht bij het nest lopen, en daardoor worden de dieren vaak verstoord. Zo kiest een bontbekplevier soms parkeerterreinen in het Nationaal Park Duinen van Texel op om te broeden. De bontbekplevier staat op dit moment op de Rode Lijst.

Om deze redenen is het de moeite waard om te strijden voor deze vogelsoorten in 2022. Zodat we de kustbroeders de ruimte en mogelijkheden kunnen geven die ze zo hard nodig hebben. In samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van de kustbroeders is ons doel om al het in 2022 opgehaalde geld een nuttige besteding te geven om hiermee de kustbroeders op Texel en in Nederland beter te beschermen.

Om aandacht te vragen voor Kustbroeders en door geld in te zamelen, gaan we geheel 2022 ons steentje bijdragen aan dit goede doel. Kom dus naar het Wadden Vogelfestival of start een thema en doe mee met de Texel Big Day!

Concrete bestedingen:

Het geld wat tijdens het Wadden Vogelfestival 2022 door alle activiteiten wordt ingezameld wordt beheerd door de Stichting Texel Vogeleiland. Deze stichting zet zich in om het vogels kijken op Texel te bevorderen en beheerd het geld wat door de jaren heen tijdens het Wadden Vogelfestival wordt opgehaald.

Het thema strandbroedvogels is nu voor de tweede keer ons thema. Dit komt vooral omdat de maatregelen die je kunt nemen om strandbroedvogels te helpen om de paar jaar voor een deel vernieuwd moeten worden. De afgelopen jaren heeft de Stichting meerdere malen ondersteund bij de financiering van nieuwe schelpeneilanden en het herstel van oude schelpeneilanden. Ook dit voorjaar zijn er weer nieuwe schelpen aangebracht in natuurgebied Wagejot langs de Vogelboulevard.

Ook ondersteund de stichting bij het afzetten van broedplekken van de Bontbekplevier en andere strandbroedvogels zoals incidenteel de Strandplevier (toch wel erg schaars op Texel) en jaarlijks de Dwergstern. Voor die afzettingen doet Staatsbosbeheer met regelmaat een beroep op de Stichting voor nieuwe bordjes die we op de palen van de strandafzettingen plaatsen. Deze bordjes geven ook enige vorm van voorlichting.

Op dit moment zijn er plannen om betere informatiepanelen over de strandbroedvogels te plaatsen. Dit gaat uit van Staatsbosbeheer in samenwerking met het Groene Strand, Nationaal Park en het Vogelinformatiecentrum.

Komende jaren zullen op veel plaatsen de schelpenstranden langs de Vogelboulevard vervangen moeten worden. Dit moet gebeuren omdat schelpen na een aantal jaar gebruik vertrapt en verteerd zijn en geen echt schelpendek meer vormen. Het is dan niet alleen aanbrengen van een nieuwe laag, maar ook moet eerst de oude laag afgegraven worden. Anders worden de eilanden te hoog. ter indicatie voor 10.000 euro kunnen we op 5-7 verschillende plekken schelpen aan laten brengen. Door deze financiele bijdrage blijven er ook plekken dicht langs de openbare weg/paden waardoor vogels ook goed zichtbaar blijven en toch veilig kunnen broeden. Dit verhoogd het draagvlak voor natuur.

Een deel van het geld willen we ook landelijk inzetten om de bescherming van broedvogels langs de kust beter te beschermen. Hiervoor zal de Stichting Texel Vogeleiland samenwerking zoeken met het project “het Groene Strand” van de stichting landschappenNL.

Het Groene Strand is een landelijk initiatief dat Het Groene Strand de natuur en natuurbeleving weer haar plek terug wil geven op het strand. Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Door het intensieve strandbeheer krijgt strandleven geen kans om zich te ontwikkelen. Sluipenderwijs is een mooi landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren daardoor verloren gegaan. Samen gaan we hier verandering in brengen.

We zullen het Groene Strand in de komende jaren ondersteunen in het afzetten van gevoelige strandgebieden. Op deze manier proberen we de stranden (op Texel, maar ook daarbuiten) weer terug te geven aan de natuur, waar dat mogelijk is.

Ook is er een project dat kuikendakjes op het strand plaatst zodat de jonge pullen van bijvoorbeeld de Bontbekplevier kunnen wegduiken onder het dakje van predatoren. Op deze foto zie je goed hoe dat werkt. We volgen deze proef nauwlettend en zullen ons ervoor inzetten om dit soort dakjes meer in te gaan zetten. Zie hier hoe het werkt:

Nature Today | Deltagebied kansrijk voor strandbroeders

Foto: Charles Daniels

Deltagebied kansrijk voor strandbroeders | Vogelbescherming
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief