• Home
 • Nieuws
 • Bestedingen aan de Grote Stern en Scholekster

Bestedingen aan de Grote Stern en Scholekster

Dit jaar hebben de organisatie van het Wadden Vogelfestival en het bestuur van de Stichting Texel Vogeleiland nauw samengewerkt om het geld, dat ze in 2023 denken binnen te krijgen voor de kustbroeders als Grote Stern en Scholekster, alvast toe te delen aan een aantal projecten. Omdat het Wadden Vogelfestival midden in het broedseizoen plaatsvindt is het altijd lastig om toch in hetzelfde jaar al bestedingen te doen. Toch is dit de Stichting Texel Vogeleiland voor 2023 gelukt.

De stichting is hierbij uitgegaan van een streefbedrag van circa 15.000 euro. Dit stimuleert de teams die meedoen aan de Texel Big Day om nog meer geld op te halen voor het goede doel. Natuurlijk hopen we op nog meer opbrengsten, dan kunnen we nog meer betekenen voor de Grote Stern en Scholekster.

Afgelopen maanden zijn er in samenwerking met de Stichting Onderzoek Scholekster (SOS) , de onderzoekers van zowel Bureau Waardenburg Ecology als Wageningen Universiteit en Staatsbosbeheer Texel een aantal nuttige projecten uitgewerkt waaraan het opgehaalde geld van het komende Wadden Vogelfestival besteed gaat worden. Ook in 2022 werd er natuurlijk veel geld opgehaald. Dit geld was ook bedoelt ter bescherming van de kustbroedvogels en zal voor een deel worden ingezet in 2023.

Tijdens het Wadden Vogelfestival wordt op verschillende manieren geld opgehaald.

 • De geweldige deelnemers van de Texel Big Day doen aan gerichte fondswerving.
 • Alle opbrengsten van de vogelexcursies vanuit het Vogelinformatiecentrum en Staatsbosbeheer Texel wordt gedoneerd.
 • Er worden donaties gedaan door verschillende organisaties tijdens het Wadden Vogelfestival van 2023.

Het uiteindelijke eindbedrag zal door de Stichting Texel Vogeleiland aan de volgende projecten besteed gaan worden:

 • In samenwerking met Stichting Onderzoek Scholekster is een Texels zenderproject opgezet dat vliegbewegingen van de Scholekster in het westelijke Waddengebied gaat volgen. Zo kunnen verstoringen, vliegbewegingen en andere merkwaardigheden vastgelegd worden. Ook kan er meer onderzoek gedaan worden naar het effect van verschillende soorten verstoringen van Texelse Scholeksters. Ieder Texel Big Day team uit 2023 krijgt een eigen Scholekster die zij een naam mag geven. Vervolgens kan iedereen de gezenderde scholeksters volgen via het grotere zenderproject WATLAS van het NIOZ, waar verschillende soorten steltlopers met zenders gevolgd worden. Met geld van het Wadden Vogelfestival wordt een extra ontvangststation op een strategische plek gefinancierd zodat het bestaande netwerk verder wordt uitgebreid/versterkt. Daarnaast worden er minimaal 13 zenders gefinancierd.
 • Stichting Texel Vogeleiland financiert nuttige voorlichting in de vorm van informatieve folders van Stichting Onderzoek Scholekster. Deze kleine Stichting is in april 2019 opgericht, met de uiterst toepasselijke afkorting SOS. De Stichting is opgericht door enkele Scholekster-Onderzoekers met als doel onderzoek aan Scholeksters te stimuleren en te helpen de bescherming te verbeteren. Het uiteindelijke doel van de stichting is de neergaande populatietrend in Nederland te keren. Door samen met SOS een informatieve folder op te maken leert het grotere publiek over de bedreigingen van de Scholekster, maar vooral ook over de mogelijkheden om de soort te helpen. Het is één van de kernwaarden van de Stichting Texel Vogeleiland om vogelsoorten te helpen door te voorzien in goede, nuttige voorlichting voor het grotere publiek.
 • In 2023 worden door Stichting Onderzoek Scholekster, SOVON en Vogelbescherming verschillende proeven uitgevoerd in Nederland om de Scholekster als broedvogel te helpen. Het gaat hierbij om zogenaamde Scholekster Beschermplekken. Dit zijn een groot soort vogelhuizen waar jonge Scholeksters kunnen schuilen bij harde regen en felle zon, maar waar de jonge vogels ook kunnen schuilen voor roofdieren. Ook kunnen de ouders een goede nestkuil maken op het huis. De beschermplek moet voorkomen dat jonge, nog niet vliegvlugge Scholeksters van het dak springen door te hete daken. Mocht de proef in 2023 succesvol blijken, heeft Stichting Texel Vogeleiland een bedrag gereserveerd om meer Scholekster beschermplekken aan te bieden op plekken waar ze hard nodig zijn.

Prototype van een Scholekster beschermplek ontwikkeld door SOS in samenwerking met Vivara Pro.

 • In 2023 worden ook verschillende proeven gedaan met zogenaamde broedpalen voor Scholeksters. Deze kleine versies van Ooievaarspalen kunnen in het boerenland geplaatst worden en zouden het broedsucces van de soort moeten helpen. Als proeven in 2023 succesvol blijken, is er ook voor dit goede doel een bedrag gereserveerd om in 2024 broedpalen te kunnen plaatsen op plekken waar ze hard nodig zijn.
 • Maar niet alleen voor de Scholekster hebben we concrete bestedingen gevonden om de soort te helpen. In 2023 willen we ook de Grote Stern helpen. Na de enorme griepepidemie van 2022 voor de Grote Stern is het belangrijk om de broedkolonie op Texel in 2023 goed in de gaten te houden. Er zijn landelijk immers al vele meldingen geweest van Kokmeeuwen die aan vogelgriep bezweken. Het zou catastrofaal voor de Grote Stern zijn als vogelgriep in 2023 weer zou uitbreken in de broedkolonies. Het is dan ook één van de redenen geweest om mee te werken en het gesprek te starten tussen Staatsbosbeheer Texel, Waardenburg Ecology en Mardik Leopold (Grote Stern onderzoeker) van de Wageningen Universiteit over een camera in de broedkolonie van de Prins Hendrik Zanddijk. Door een camera te plaatsen kan er van afstand goed zicht gehouden worden op de kolonie die voor een groot deel buiten het zicht is voor het grote publiek en de onderzoekers. Ook kan de camera inzoomen om ringen af te lezen en gedrag te bestuderen. Het aflezen van ringen is na de griepepidemie ook zeer belangrijk. Zo komen we te weten welke vogels het overleefd hebben, hoe oud deze vogels zijn en of ze in 2022 in Nederland zijn afgelezen. Het lijkt er op dat er grote sterns zich gaan vestigen op de Prins Hendrik Zanddijk dit jaar. Om ook het grote publiek mee te laten genieten van de grote sterns worden de beelden in één van de centra van het Vogelinformatiecentrum getoond en zijn de beelden ook te zien op de website van het Vogelinformatiecentrum.
 • Verdere bescherming van de grote stern als koloniebroedvogel is lastig omdat slecht te voorspellen is waar de kolonies gaan broeden. De Stichting Texel Vogeleiland heeft de sterns echter al eerder geholpen door bij te dragen aan het verversen van schelpen op de Schelpeneilandjes van Utopia en het Wagejot. De Stichting streeft ernaar om ook in 2024 weer bij te dragen aan het opknappen van de broedeilandjes waar grote sterns zouden kunnen gaan broeden. Verse schelpen verhogen de eilandjes ook ietwat, waardoor de broedeilandjes zo lang mogelijk ook echt eilandjes blijven in droge tijden. Dit beschermt de eilandjes tegen de ratten. Het creëren van schelpeneilandjes helpt ook de Kluut en de Bontbekplevier. Omdat een deel van het opgehaalde geld uit 2022, voor de Bontbekplevier en Kluut, nog niet besteedt is aan een goed doel, wordt ook een deel van het geld uit 2022 gebruikt voor dit goede doel.

 
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

 • Nationaal Park Duinen van Texel
 • Vogelinformatiecentrum
 • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief