Ons Goede Doel 2024

In navolging op het succes van 2023 is het goede doel in 2024 ook het beschermen van de kustbroedvogels zoals sterns, plevieren en de scholekster. In 2023 werd er ruim 15.000 euro opgehaald wat besteed is aan verschillende doelen. In 2024 hopen we nog meer op te halen voor de volgende doelen/projecten:

In 2024 streven we om de volgende doelen te realiseren:

 • Het plaatsen van een eigen webcam bij de kolonie grote sterns zodat die ook in 2024 gemonitoord kunnen worden. Mocht dit in 2024 omwille van logistieke hobbels nog niet lukken dat reserveren we een bedrag zodat het in 2025 en de jaren daarna wel mogelijk is.
 • Het zenderen van minimaal 30 scholekster om te onderzoeken hoe het broedsucces is en waar de vogels voedsel zoeken voor hun jongen (dit lijkt de overlevingskans van de jongen te bepalen).
 • Aanschaf van diverse beschermingsmiddelen voor de nieuw opgerichte Strandvogelwerkgroep om snel broedgevallen op de openbare stranden te beschermen.
 • reservering voor het herstellen van oude schelpenstranden op Texel.
 • Geld beschikbaar stellen voor het maken van zogenaamde lokvogels die gebruikt worden om Dwergsterns te bewegen zich binnen strandafzettingen te vestigen. In Engeland zijn hier positieve resultaten mee.
 • Mogelijke bijdragen aan de aanschaf van zogenaamde broedplatformen voor scholeksters die landelijk ingezet kunnen worden.

Hieronder een mooi overzicht van de doelen die we in 2023 hebben gerealiseerd en meer toelichting op de doelen/projecten die we nastreven.

 • Met een webcam op de Prins Hendrik Zanddijk, bij de grootste broedkolonie van Grote Sterns om de vogelgriep en andere verstoringen te monitoren.
 • Met een zenderproject voor Texelse Scholeksters (ontvangststation en diverse zenders) hebben we een aantal Scholeksters kunnen volgen in de broedtijd.
 • Een nieuwe flyer om goede voorlichting te geven over de Stichting Onderzoek Scholeksters.
 • Meegeholpen aan nieuwe schelpen voor de broedgebieden Wagejot en Nieuw Buitenheim.

In de samenwerking met Stichting Onderzoek Scholekster (SOS), Staatsbosbeheer Texel, de Universiteit van Wageningen en Waardenburg Ecology hebben we gemerkt dat deze doelsoorten nog veel meer hulp kunnen gebruiken. Daarom staat 2024 weer in het teken van de kustbroeders, ook in 2024 zullen we de Scholekster en sterns (dit jaar niet alleen de grote sterns) ondersteunen.

Kustbroeders hebben het in Nederland ontzettend moeilijk door een combinatie van factoren. Als we bijvoorbeeld naar de stranden in Nederland kijken, zien we dat op maar heel weinig plekken in het land strandbroeders rustig en succesvol kunnen broeden. Daarnaast zien we ook op veel andere plekken dat kustbroeders onder druk staan. De kustregio is nou eenmaal één van de drukste, meestbezochte regio’s van ons land. Daarom gaan we in 2024 weer voor kustbroeders strijden.

Scholekster

We gaan in 2024 op Texel en daarbuiten, samen met Stichting Onderzoek Scholekster, weer bijdragen aan het onderzoek en het behoud van de Nederlandse Scholekster populatie. Zoals we ook in 2023 al schreven gaat het heel slecht met de Scholekster. Door verschillende problemen, zoals op de website CHIRP mooi is aangegeven, gaat het in zowel broed- als wintergebieden slecht met de soort. Het is één van de redenen dat we in 2023 hebben meegeholpen aan een Texels zenderproject waar zowel juvenielen als oudervogels voor een periode gezenderd zijn. Maar met SOS hebben we ook andere dingen gedaan om de Scholekster te helpen, zoals de Scholekster Beschermplekken op platte daken of via informatieve folders die het publiek informeren over de urgentie. In 2024 hopen we te kunnen bijdragen aan de beschermingsmogelijkheden tijdens de broedtijd. Vorig jaar zijn op veel plekken in het land ook pilots gedaan met broedplatformen voor Scholekster (een kleine versie van een ooievaarspaal). In 2024 dragen we graag bij aan dit soort mogelijkheden om het broedsucces en de bescherming van de soort te maximaliseren.

Scholekster roepend op paal; Eurasian Oystercatcher calling on pole

Sterns en andere strandbroeders

Waar we in 2023 gefocust hebben op de Grote Stern, betrekken we in 2024 de hele soortgroep. We hebben namelijk enorm positieve effecten van de webcam bij de broedkolonie van de Prins Hendrik Zanddijk gezien, maar zien ook dat bijvoorbeeld de Dwergsterns onze hulp goed kunnen gebruiken. In 2022 heeft de Grote Stern een enorm vogelgriep epidemie doorstaan, waarvan het overgrote deel van de broedkolonies overleden is. Enkele honderden vogels overleefden het in een kleine broedkolonie op de Prins Hendrik Zanddijk.

In 2023 was vogelgriep nog steeds aanwezig in Nederland, maar heeft het de Grote Stern voor het grootste deel ontweken. Door plaatsing van een webcam bij de grootste Nederlandse broedkolonie op de Prins Hendrik Zanddijk is de vogelgriep gemonitord, zijn enkele vogelgriepslachtoffers vroegtijdig uit de kolonie geraapt en is het in 2023 een uitermate succesvol broedseizoen geweest. En dat voor een soort waarvan we in 2022 twijfelden of hij ooit zou terugkeren als broedvogel. Ook konden we met de webcam de andere (menselijke) verstoringen monitoren en als mogelijk verhelpen en zijn er succesvol ringen afgelezen, om te kunnen bekijken welke vogels de griepepidemie van 2022 overleeft hadden. Dit alles in een prettige samenwerking met Staatsbosbeheer Texel, de Wageningen Universiteit en Waardenburg Ecology. Omdat de gehele populatie Grote Sterns nog steeds onze hulp nodig heeft om het weer naar een gezond niveau te laten groeien helpen we de soort in 2024 graag weer. Ook in 2024 gaan we weer zorgen dat er een webcam op de Prins Hendrik Zanddijk kan komen. Ditmaal zullen we investeren in een duurzamere oplossing zodat we meerdere jaren plezier van een vaste webcam hebben.

In aanvulling op de inspanningen die we in 2024 voor de grote stern gaan doen, willen we ook de andere soorten sterns helpen. Ook zij kunnen onze hulp namelijk goed gebruiken. De Dwergstern is zo’n soort. Deze opportunist zoekt altijd de gekste plek op om te gaan broeden. Vaak zijn dit drukbezochte stranden of plekken waar veel verstoring plaatsvindt. In het verleden zijn lokale proeven met nep lokvogels erin geslaagd om de Dwergstern naar het rustigste stukje strand te lokken en daar te laten broeden. We hopen dat dit op Texel wellicht bij de Slufter of op de Hors een succesvolle manier kan zijn om het broedsucces van de Dwergstern te verhogen. Verder doen we altijd graag mee aan het versterken en aanvullen van de schelpenstrandjes; plekken waar visdieven en noordse sterns veel gebruik van maken om te broeden. In Zeeland hebben beschermers veel succes met het plaatsen van nestbeschermers op stranden en dijken (bij de sterns en plevieren). In 2024 willen we investeren om dit op Texel (en wellicht elders op de Wadden) ook mogelijk te maken. Denk hierbij aan het laten maken van geschikte nestbeschermers zodat vrijwilligers die op de goede plekken kunnen plaatsen.

Dwergstern in vlucht – René Pop

Hopelijk wordt 2024 een jaar waarin we de kustbroeders, zoals de Scholekster en de verschillende soorten sterns (en plevieren) een steuntje in de goede richting kunnen bieden. Het Wadden Vogelfestival van 2024 staat geheel in het teken van deze prachtige vogelsoorten. Hopelijk halen veel verschillende Texel Big Day team weer geld op voor het prachtige vogeldoel, kunnen we weer een loterij voor het goede doel organiseren en gebeurt er nog meer moois dat deze vogelsoorten zal helpen?

Meedoen met de Texel Big Day? Dat kan nog door je via het inschrijfformulier in te schrijven met je team! Op een andere manier bijdragen aan het goede doel? Laat het aan de organisatie weten!
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

 • Nationaal Park Duinen van Texel
 • Vogelinformatiecentrum
 • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief